Məktəbəhazırlıq qrupu üçün tədris planı

01/10/2016 17:35

Azsaylı xalqların uşaqları üçün məktəbəhazırlıq qruplarının 2016-2017-ci dərs ilinə aid tədris (məşğələ) planının təsdiqi barədə Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri

Azsaylı xalqların uşaqları üçün mәktәbәhazırlıq qruplarının tәdris (mәşğәlә) planı

1. Әtraf alәmlә tanışlıq 1
2. Savad tәliminә hazırlıq vә nitq inkişafı 4
3. Bәdii tәfәkkürün inkişafı 1
4. Mәntiqi vә riyazi tәfәkkürün inkişafı 2
5. Tәsviri fәaliyyәt 1
6. Musiqi 1
7. Fiziki mәdәniyyәt 2
Cәmi: 12

https://edu.gov.az/az/page/451/12970