Miyankü kitab

10/05/2013 22:59

 

 Kitabda bəhs edilən Masallı rayonunun füsünkar guşələrindən biri olan, Müyankü kəndi Talış dağlarının ətəyində yerləşir. Bu diyarın tarixə qarışmış səhifələrini canlandırmaq, zəhmətkeş və nurlu insanları barədə məlumat vermək kitabın əsas və başlıca məqsədi olmuşdur. 

 

 

Мяктяб вя тящсил

“Щяр халгын тярягги гапысы мяктябдир вя

щяр миллятин тярягги тапмасы халг мцяллим-

ляриня баьлыдыр”.

Н.Няриманов

Мийанкцдя тящсил вя мяктябин тяшяккцлц ясасян XX ясрин 30-ъу илляринин мядяни ингилабы иля баьлыдыр. Она гядяр ися кянддя дини тящсил олмушдур. Бурада дини тящсилин тядрис олунмасында Шейх Шабан ахундун, молла Муса ахундун, молла Абасгулунун вя башгаларынын зящмяти бюйцк олмушдур. Юлкядя совет щакимиййяти гурулдугдан сонра дини тящсил гадаьан олунмуш дин хадимляринин бир гисми репрессийайа мяруз галмыш, бир гисми ися хариъя эетмиш вя бир дя гайытмамышлар (Молла Хялил ахунд). Советлярин мющкямлянмяси иля ялагядар щяр йердя олдуьу кими Мийанкцдя дя дцнйяви елмлярин тядрисиня башланмышдыр. Кянддя илк ибтидаи мяктяб 1932-ъи илдя ачылмышдыр. Мяктябин ачылмасы вя ишлямяси Лянкяран районунун Эярмятцк кяндиндян олан физика-рийазиййат мцяллими сонралар Ленин ордени, эюзял маарифпярвяр Ябцлгасым Гасымовун ады иля баьлыдыр. Мяктябин бинасы кяндин Козимоба (Казымоба) мящяллясиндя олмушдур. Сонралар Молла Муса ахунд репрессийайа мяруз галдыьындан онун еви мцсадиря едилмиш вя мяктяб баьча иля бярабяр щямин евдя йерляшдирилмишдир. Мяктябдя шаэирдлярин сайы артдыгъа йени синиф отагларына ещтийаъ йаранырды. 1950-ъи илдя Мийанкц вя Щишкядяря колхозлары бирляшдириляряк идаря щейятинин бинасы Щишкядяряйя кючцрцлмцшдцр. Мийанкц колхозунун бош галмыш бинасы ися мяктябя чеврилмишдир. Мяктяб цчцн уйьунлашдырылмыш щямин бина 1998-ъи ил зялзялясиндян сонра тящлцкяли вязиййятя дцшдцйц цчцн сюкцлмцш, онун материалларындан ики синиф отаьы тикиляряк щал-щазырда кянддя фяалиййятдя олан мяктяб бинасына ялавя едилмишдир. (Гейд етмяк лазымдыр ки,  кяндин тарихиндя илк дяфя 1991-ъи илдя мцасир  типли мяктяб бинасынын иншасына башланса да щямин тикили бу эцня гядяр йарымчыг галмышдыр).

Мяктябдя дярсляр талыш дилиндя кечирилмишдир. Илк дярсликляр 1929-ъу илдя чапдан чыхмыш М.Нязярли, Ш.Мцрсяловун бирэя йаздыглары “Сяводин быбян” (Савадлы олун) китабы олмушдур. Илк ана дили дярслийи сайылан бу китабдан Талыш дилинин “Ялифба”сы кими истифадя олунмушдур. Сонралар З.Ящмядзадя вя диэяр талыш зийалыларынын йаздыглары китаблар дярслик кими истифадя олунмушдур.

Кяндимизин ъамааты юз мцяллимляри иля фяхр етмякдя щаглыдырлар. Щямин мцяллимляр кянд ъамаатынын савадланмасы йолунда ялиндян эяляни ясирэямямишляр. Савадсызлыьын ляьви иля йанашы кичик йашлы шаэирдлярин мцкяммял биликляря йийялянмяси вя тярбийялянмяси истигамятиндя дя язямятли ишляр эюрцлмцшдцр. Бу ишляр барядя бир гядяр сонра сющбят ачылаъаг. Инди ися кяндимиздя мцгяддяс мцяллимлик пешясини йериня йетирян севимли мцяллимлярляримизля таныш олаг:

Гасымов Ябцлгасым – 1932 Лянкяран р-ну Эярмятцк к.

Рза Рамазанов – 1934 Борадиэащ

Ъялил Щцсейнов – 1934

Мащмуд Ъяфяров – 1936

Таьыйев Билал – 1936

1917 Ханяли Ящямдов Аьабала – 1936

Янвяр Асланов – 1937

Йусифов Абузяр – 1937

Аьайев Ханоьлан – 1937

Абдулов Ящмядаьа – 1938

Ряъябов Гуламщцсейн- 1938

Ахундов Ябцлгасым – 1939

Мяммядов Ялиаьа – 1939

Ряъябов Аьамяммяд Щаъыаьа – 1952 Сабирабад

Ялийев Ябдцл Щцсейн – 1952

Рзайев Иззят Мющсцн – 1952 Тцркоба

Мяммядов Ялиш Ханлар – 1952 д/щисся мцдири

Султан мцяллим

1916 Аьайев Ябдцл Щцсейн – 1952 рус.д. Мащмудавар

1911 Гасымов Ъяфяр Щцсейналы – 1941 син. Болади

1929 Язизов Сащиб Аьахан – 1953 ядяб. Мащмудавар

1927 Щцсейнов Ябдцл Фятяли – 1953 тарих. Гязвиноба

1918 Фятуллайев Щязярхан Губани – 1918 син. Щишкядяря

1937 Рясулов Сабир Аьащясян – 1956 син. Шамахы р-ну Нцйдц кянди

1915 Абдуллайев Сабир Фярзулла – 1956 син. Д.мцав. Тцркоба

1932 Щцсейнов Исмайыл Мяммяд – 1957 син. Газах шящ.

1930 Ябдулов Суряддин Хасай – 1957 син. Гарйагин р-ну. Гарьабазар к.

1927 Рящмятов Бящлул Щянифя – 1958 син. Мийанкц

1937 Сазанова Валентина Ивановна 1959 рус. Ставропол вилайяти. Минвади ш.

1937 Мирзяйев Сащаб Рзахан 1960 син. Мийанкц

1937 Бабайев Ханящмяд Иса 1961 рус. Мийанкц

1934 Ейнуллайев Шащщцсейн Гянбяр рийаз. Щишкядяря

1940 Нязяров Балабяй Яждяр 1962 б/т. Щишкядяря

1939 Мящяррямов Балаьа Исмайыл 1963 ядяб. Щишкядяря

1943 Бабайев Айдын Мухтар 1963 син. Кубин

Аьайев Фазил Губад 1963 рус. Борадиэащ

1940 Дадашов Ъаняли Йунус 1964 инэ. Мийанкц

1944 Аьайев Мещман Фазил 1964 син. Биол. Мийанкц

1940 Аьайев Зякяриййя Мащмуд 1964 син.,биол. Щишкядяря

1939 Аьайев Сащиб Мащмуд 1964 инэ. Щишкядяря

1939 Мяммядов Исаг Ямряли 1964 б/т. Щишкядяря

1910 Новрузов Идрис Новрузяли 1965 физ.-рийаз. Тязя Алвады

1939 Аьайев Муьбил Зейнал 1966 кимйа Мащмудавар

1949 Бахышова Щягигят Салман 1967 пионер Мийанкц

1938 Гянбяров Ъащанэир Йунус 1968 ъоьр. Мийанкц

1954 Аьайев Аьакярим Аьарящим 1973 б/т. Мащмудавар

1950 Мяммядов Язиз Мящяррям 1973 син. Мийанкц

          Ящмядов Адил Яли 1973 рус.син. Мийанкц

1932 Аьайев Няриман Гийас 1970 уста-мцяллим Мийанкц

1943 Ъаныйев Фейруз Фазил 1970 физика, д.мцав. Тцркоба

1954 Мирийев Нураьа Сейидйящйа 1975 рийаз. Эцръцстан

1951 Нязяров Ъясаил Бойли 1975 тарих Мийанкц

1958 Тащирова Шащназ Иман 1978 ЦТФ Мийанкц

1954 Мяммядова Эцлбяниз Ляляхан 1977 биоб. Мийанкц

1959 Шащвердийева Севил Хялил 1981 син. Мийанкц

1956 Фятуллайев Хизами Щязярхан 1980 тарих Щишкядяря

1961 Мяммядова Назиля Рамазан 1981 пионер Мийанкц

                        Руфуллайева Назяэцл Ялибала 1982 пионер Нязяроба

1962 Щямидов Щцсейнаьа Абдулла 1984 пионер Мийанкц

1969 Кяримова Ширинэцл Ясяд 1985 пионер Мийанкц

1956 Ряъябов Ябцлфят Аьарза 1985 рус Мийанкц

1965 Мусайева Мясумя Иса 1985 син. Мийанкц

1953 Тащиров Худагулу Микайыл 1983 рус. Мийанкц

1965 Губадов Сийасят Абузяр 1986 тарих Щишкядяря

Аьайева Дярйа Сащиб 1986 рийаз. Щишкядяря

Гянбяров Ащил Исаг 1989 б/т Мийанкц

Мяммядов Шакир Сялим 1987 УТФ Кубин

Аьайева Зцлфиййя Сющраб 1989 син. Щишкядяря

Нящмятов Худаверди Атамирзя 1990 рийаз. Моллалы

Щцсейнов Азад Сарыбала 1995 инэ. Гязвиноба

Йусубова Кюнцл Шащмар 1989 син. Мийанкц

Ящядова Иманверди Защиря  1998 син. Мийанкц

Щидайятова Нуридя Ялифярман 1998 син. Мийанкц

Щцсейнова Ирадя Рамазан  син. Мийанкц

Гянбярова Вцсаля Фирудин 1998 син. Мийанкц

Мяммядова Айнур Сятулла 2000 син. Мийанкц

Гянбяров Мцтяллим Йунус  син. Мийанкц

Йусубов Солмаз Ялякбяр  син. Мийанкц

Мящяррямов Мирзя Фятталы  ядяб. Щишкядяря

Нязяров Саляр Щязярхан  син.  Нязяроба

Заманов Елшад Полад  тарих Нязяроба

Фятуллайев Балабяй Аьабяй рийаз. Нязяроба

Нязяров Шащверян Оруъ рус.тарих Нязяроба

Щидайятова Сяриййя Иман рийаз. Мийанкц

Ейнуллайева Цлкяр Мярдан рийаз. Щишкядяря

Мирзяйев Аллащверян Гурбан ЦТФ т.мцав. Мийанкц

Фярзийев Ъамаляддин Щясянаьа кимйа Мийанкц

Мирзяйев Илгар Гурбан физика Мийанкц

Иманов Байрамяли Хялил ядяб. Щишкядяря

Мяммядов Хялил Оруъ ядяб. Мийанкц

Щцсейнова Офелйа Суъяддин син. Мийанкц

Гянбяров Яфсяр Гянбяр рус. Мийанкц

Аббасова Зющря Микайыл син. Мийанкц

Кишийев Сярщад Аьаверди син. Мийанкц

Мяктябин педагожи коллективи, шаэирдляр, бцтцн кянд ъамааты дцнйаларыны вахтсыз дяйишмиш Ящмядов Ханяли Аьабала оьлу, Мяммядов Исаг Ямряли оьлу, Тащирова Шащназ Иман гызы вя Щямидов Щцсейнаьа Абдулла оьлу, Гянбяров Мцтяллим Йунис оьлунун нурлу хатиряляри гаршысында баш яйир.

Мяктябя рящбярлик хроноложи гайдада ашаьыдакы кими олмушдур.

Гасымов Ябцлгасым                 1932   Лянкяран р-ну Эярмятцк к.

Рамазанов Рза                             1934   Борадиэащ

Ъяфяров Мащмуд                           1936  

Ялийев Яряб Муртуза оьлу                      1948  Тцркоба

Баьыров Мяммядаьа Муртуза оьлу      1951    Борадиэащ

Щцсейнов Ябдцл Фятяли  оьлу                 1953    Гязвиноба

Ейнуллайев Шащщцсейн Гянбяр оьлу       1962     Щишкядяря

Новрузов Идрис Новрузяли оьлу               1965    Тязя Алвады

Аьайев Моьбил Зейнал оьлу                    1966    Мащмудавар

Дадашов Ъаняли Йунус оьлу оьлу                     1968    Мийанкц

Фятуллайев Низами Щязярхан оьлу            1984     Щишкядяря

Аббасова Зющря Микайыл  гызы                1985     Мийанкц

Тащиров Худагулу Микайыл оьлу                1995    Мийанкц

Мийанкц мяктябиндя тящсилин эенишлянмя хронолоэийасы:

1932- ибтидаи мяктяб

1948- натамам орта мяктяб

Паралел олараг савадсызлыьын ляьви курслары, ахшам курслары вя гийабишцнаслар.

1990-ъы илдян орта мяктяб.